Regulamin

Proszę zapoznaj się z poniższym Regulaminem zanim rozpoczniesz korzystanie z My Casino Partners (Serwis), którego operatorem jest Top Tech Media. Dostęp do serwisu oraz korzystanie z niego jest uzależnione od akceptacji postanowień Regulaminu. Regulamin obowiązuje każdego użytkownika Serwisu. Poprzez dostęp do Serwisu oraz korzystanie z niego użytkownik jest zobowiązany. Jeżeli Partner nie zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem Regulamin nie jest uprawniony do korzystania z serwisu.

I Pojęcia

  • Kasyno - strona oferujaca gry hazardowe przez internet.
  • Partner - webmaster, osoba fizyczna lub prawna, akceptująca postanowienia Regulaminu My Casino Partners i promująca produkty Serwisu przez Internet.
  • Program Partnerski - agencja marketingowa specjalizująca się w dostarczaniu do Kasyna użytkowników zgodnie z postanowieniami Regulaminu
  • Gracz - Osoba fizyczna rejestrująca się w serwisie poprzez link partnera na przypisanym do nie j koncie.
  • Dochód - prowizja wypłacana Partnerowi za dostarczenie nowych użytkowników do Kasyna
  • Wypłata - dokładna wielkość funduszy zgromadzonych na koncie Partnera w Programie Partnerskim, którą Partner może wypłacić.
  • Prowizja - wynagrodzenie przysługujące Partnerowi zgodznie z obowiązującymi stawkami.
  • Okres raportowania - czas, w którym przeliczana jest prowizja należna partnerowi, po którym może ubiegać się o wypłatę.
  • Materiały marketingowe - używane przez Partnera i dostarczone przez Serwis narzędzia promujące Serwis.

MyCasinoPartners wykorzystuje usługi Napier Limited (Napier Ltd Registration No: 85476) aby realizować płatności za usługi affiliacyjne. Płatności te bedą widoczne jako Napier LTD na wyciągu.

II Konto Partnera

1. W momencie utowrzenia konta, Partner zobowiązny jest do podania dokładnych i aktualnych danych. Niespełnienie powyższego warunku skutkuje naruszeniem postanowień regulaminu, co może skutkować natychmiastową blokadą Konta Partnera w Serwisie.

2. Partner jest odpowiedzialny za podawania informacji, które gwarantują bezpieczeństwo dostępu do Konta Partnera oraz za wszelkie działania na koncie po wprowadzeniu nazwy użytkonika i hasła, bez względu na fakt, czy hasło jest w posiadaniu Użytkownika, czy osoby trzeciej.

3. Partner zobowiązuje się do nie przekazywania hasła. Partner zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Serwisu w przypadku uzyskania informacji o jakichkolwiek działaniach na Koncie Partnera, nie autoryzowanych przez Partnera.

4.Partner ma prawo zawiesić swoje konto lub zrezygnować zewspółpracy z My Casino Partners. Równiecześnie My Casino Partners, może przerpwać współpracę z Partnerem, jeśli współpracy nie przebiega w sposób prawidłowy, nie przynosi żadnych korzyści finansowych,lub jeśli Partner nie przestrzega któregoś punktu tego Regulaminu. 

5. Zakładając konto w programie lojalnościowym My Casino Partners, Partner jest zobowiązany podać wszystkie aktualne pełne informacje o sobie. Podanie nieprawdziwych lub starych informacji,lub zaniechanie przekazanie informacji o zmianach w warunkach współpracy,konto Partnera zostanie zablokowane. 

6.. My Casino Partners nie ponosi odpowiedzialności za zawartość ston internetowych osób trzecich lub dostarczane przez te osoby usługi. My Casino Partners nie ponosi odpowiedzialności za

7. Serwis może natychmiastoo zawiesić dostep do konta bez wcześniejszego powiadomienia Partnera w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.

8. Wszystkie postanowienia Regulaminu są wiążące nawet po wypowiedzeniu umowy przez Serwis, w tym w szczególności dotyczące właśności intelektualnej, własności, odszkodowania oraz gwarancji.

9. Wraz wygaśnięciem Serwisu wszelkie prawa Partnera wynikajace niniejszego Regulaminu ulegają natychmiastowemu wygaśnięciu. Jeżeli Partner chce zamknąć konto może zaprzestać korzystania z Serwisu.

III Polityka High Roller 

5.1 Ujemne przychody z prowizji generowane w danym miesiącu przez  Gracza, który według naszych wytycznych określimy jako „High Roller”, zostanie przeniesiony i potrącony z przyszłych przychodów z prowizji generowanych przez Gracza, dopóki takie ujemne saldo prowizji nie zostaną wyczerpane. Określenie kryteriów zaklasyfikowania Gracza jako „High Roller” będzie według naszego wyłącznego uznania, a naszym zobowiązaniem w tym względzie będzie poinformowanie Cię o zakwalifikowaniu Gracza jako "High Rollera". Aktualne kryteria określania naszej polityki High Roller to:

5.2 Jeżeli w danym miesiącu gracz generuje ujemne przychody z tytułu prowizji w wysokości co najmniej  500 EUR, a łączne zarobki w tym miesiącu dla tego Partnera wynoszą co najmniej 100 EUR lub więcej, wówczas taki Gracz będzie uważany za High Rollera;

5.3 Jeśli oba powyższe kryteria są spełnione (5.2), ujemne przychody z prowizji generowane przez High Roller zostaną przeniesione i potrącone z przyszłych przychodów z prowizji generowanych przez High Roller.

5.4 Przeniesione ujemne saldo nie może być kompensowane z dodatnimi przychodami prowizyjnymi innych graczy;

5.5 Przeniesione ujemne saldo nie może być większe niż łączne ujemne przychody prowizyjne  w danym miesiącu;

5.6 Jeśli jest więcej niż jeden High Roller, przeniesione ujemne saldo zostanie podzielone proporcjonalnie między nimi;

5.7 Ujemne saldo High Roller zostanie zmniejszone o przyszłe dodatnie przychody z prowizji, które wygenerują w kolejnych miesiącach. Ujemne saldo nie zostanie zwiększone o przyszłe ujemne przychody z prowizji, chyba że High Roller spełni kryteria kwalifikacyjne określone w 5.2 powyżej w kolejnych miesiącach.

IV Prowizja

1. Prowizja przysługująca Partnerowi jest obliczana jako procentowa wartość zysku netto Kasyna od gracza, który zarejestrował się w Kasynie poprzez link partnerski.

2. Powyższe dotyczy również Partnerów poleconych przez danego Partnera.

FUNKCJONALNE MATERIAŁY MARKETINGOWE

PK_728x90.gif

Nasz Program Partnerski oparty jest na prostej, aczkolwiek efektywnej zasadzie: Nasi affilianci są naszymi partnerami. Dostarczymy Tobie najbardziej efektywne materiały marketingowe. Zachęcamy do wypróbowania naszego zestawu narzędzi, które zwiększyły konwersję o ponad 25%.

Dowiedz się więcej

POLECANE PROMOCJE

Pan-238x218.gif